Обжалване на глоби във връзка с извънредното положение

Обжалване на глоби във връзка с извънредното положение

С приемането на новия Закон за мерките и действията по време на извънредното положение в следствие на епидемията от COVID-19 бяха изменени значителна част от законовите разпоредби и в редица други закони, като например в Закона за здравето се промениха или въведоха нови състави на административни нарушения и съответно наказания.

Основните нарушения, предвиждащи прекомерно завишени като размер глоби и имуществени санкции са неизпълнението на противоепидемични мерки, отказ от тестване на лице, което е било в контакт със заразен, нарушение на карантина и др.

Със сравнително най-голяма, от гледна точка на практиката, честота са именно нарушенията касаещи неизпълнението на противоепидемични мерки касаещи свободното придвижване на граждани, както и тези касаещи отварянето и работата на търговски обекти, каквито са и преобладаващото болшинство от твърдени нарушения.

Основната маса съставени актове за административни нарушения са именно за разходки на забранени със заповед на здравния министър места, както и за отворени в разрез с разпорежданията обекти за търговия и услуги.

Как да процедираме при съставен акт по закона за извънредното положение?

Когато органите на полицията ви съставят акт в него има три реда, даващи възможност на лицето, срещу което се съставя акта, да направи възражения. Просто напишете „Оспорвам констатациите в акта. Не съм извършил твърдяното нарушение“.

След това органите на полицията трябва да Ви предоставят копие от издаденият срещу Вас АУАН. По закон имате право да подадете в тридневен срок писмени възражения срещу акта, но вероятността те да бъдат взети предвид от административно-наказващия орган силно клони към нула.

Затова нашият съвет ако срещу Вас като физическо лице или като представител на фирма бъде съставен акт е да изчакате издаването на самото наказателно постановление, което обикновено се случва в рамките на няколко месеца.

Какви са най-честите основания за отмяна на издадените наказателни постановления?

На първо място това ще бъде неточното описание на извършеното нарушение. Вече се появиха актове и наказателно постановления с изключително неточни и неясни формулировки на извършваните нарушения от типа на „пуши в автомобила“, „разговаря с три лица“ и др. подобни, които не кореспондират по никакъв начин със състава на нарушенията.

Причина за подобни съставени актове, а в последствие и на наказателни постановления, е невисоката правна култура на натоварените да ги съставят полицейски органи и тази процесуална слабост следва да бъде използвана за успешното обжалване на наказателните постановления издадени срещу Вас или Вашата фирма.

На второ място са разминаванията в констатациите на акта и отразеното в наказателното постановление, което говори за опит да бъдат отстранени допуснати нарушения при съставянето на АУАН – също масова практика, която обаче в повечето случаи е в полза на твърдения нарушител.

За това и нашият съвет е по никакъв повод да не губите или предавате при връчване на наказателното постановление съставеният акт.

На трето място безумните наказания от 5000 лв. за граждани и 15000 лв. за фирми противоречат на основен принцип в правото, че наказанието следва да съответства на нарушението. Още повече, че практически не може да се докаже вреда, която да обуславя подобен размер.

Това е само малка част от възможните основания за отмяна на издадените наказателни постановления по новоприетия Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, като дали има и други следва да бъде преценено от опитен адвокат.

Какво да правил след като получим наказателното постановление?

В момента, в който получите наказателното постановление заедно с копието от връчения акт следва незабавно да се свържете с адвокат, специализиран в обжалване на наказателни постановления.

Материята касаеща обжалването на наказателни постановления е специфична и изисква опит, за да бъдат констатирани несъответствията, пороците и откровените нарушения на материалния и процесуалния закон при съставените наказателни постановления.

В полза на решилия за обжалва гражданин е и фактът, че все още липсва съдебна практика на съдилищата, която да вкара подобни казуси в коловоза на еднотипните решения и увеличава значително шанса съдът да ги признае за неправилни, незаконосъобразни и съставени при съществени нарушения на процесуалните правила.

Какво следва да знаете още по темата с обжалване на наказателните постановления издадени във връзка с извънредното положение и епидемията от COVID-19?

На първо място делата касаещи обжалване на наказателни постановления по Закон за мерките и действията по време на извънредното положение продължават да се разглеждат и по време на извънредното положение въпреки, че по редица други казуси те са спрени.

На второ място следва да се имат предвид особеностите при обжалването изискващи изпращане на жалбите до наказващия орган по пощата или с куриерска служба.

На трето място следва в сравнително кратки срокове след получаване на наказателното постановление да се свържете с адвокат, който следва и да има и технологичното време да организира вашата защита, набави съответните доказателства и състави жалбата в съответствие със законовите изисквания.

В случай, че срещу Вас е издадено наказателно постановление по Закона за мерките и действията по време на извънредното положение не се колебайте, а се свържете с професионалистите от Адвокатска кантора „Лазар Белев и партньори“ за оценка на Вашия казус и защитата на Вашите законни права и интереси пред съдебните и административни органи.

Искате да обжалвате неправомерно наложена глоба?
Не се колебайте, а се свържете с Адвокатска кантора "Лазар Белев и партньори" на тел. 0876 208 551 или на e-mail: sbklaw.sofia@gmail.com
call us icon